วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลดีเด่นด้านคุณภาพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชนมีส่วนร่วมและบุคลากรมีความสุข ภายในปี 2563
 
พันธกิจ
1.  จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
3.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4.  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2.  จัดระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
     และภาคีเครือข่าย
3.  บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
4.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
เป้าประสงค์
1.   ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
     ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.   ลดความแออัดในโรงพยาบาล มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
3.   ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4.   มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ
5.   ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
6.   ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7.   ระบบข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
8.   บุคลากรมีสมรรถนะตามภารกิจของหน่วยงาน
9.   บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี มีสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. เป็นโรงพยาบาลอนุรักษ์พลังงาน (Green Hospital)
     และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
 
ค่านิยม รพ.หนองสองห้อง (SSEGT)
- ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Services - Centered Care: S)
- บริการด้วยหัวใจ (Service Mind: S)
- ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Base Practice: E)
- ยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance: G)
- ทำงานเป็นทีม  (Team work: T)
 
คำขวัญ โรงพยาบาลหนองสองห้อง
บริการดุจญาติมิตร     ทุกชีวิตมีคุณค่า
นุ่มนวลและเมตตา      โปรดรู้ว่าเราอาทร